Vårt arbetssätt

Alla våra kunder har olika skäl till varför man vill färdighetsträna sin organisation. Dock så strävar alla efter en långsiktig och varaktig förändring i hur sin organisation säljer, förhandlar eller kommunicerar till kunder.

Vi utgår ifrån dig och dina behov, oavsett om du är ett globalt företag eller om du har Sverige som enda marknad.  För att kunna nå långsiktiga resultat där beteenden förbättras hos individerna så behöver organisationen genomgå en förändringsresa.

När din organisation, över tid, går igenom resan kommer dina medarbetare förvärva nya färdigheter, anta nya beteenden och förbättra sina kommersiella resultat. 

En förändringsresa är en fortlöpande process för att säkra att nya beteenden kvarstår hos organisationen.

Här är en översikt över de fem stegen i en förändringsresa.

Steg 1. Analys/Förstudie

Vi utgår ifrån dina behov och din organisation. På vilken nivå befinner sig dina medarbetare. Vilka mål har ni med träningen? Vilka typ av träningen och format passar er organisation? Målet är att sätta upp ett program som baseras på ert företag, era behov, era medarbetare, och på er marknad. 

Steg 2. Förstå Varför och Vad (Förvärva kunskap)

Som människor så kommer vi ihåg att tillämpa ett koncept långt bättre när vi förstår Varför vi gör något och Vad vi gör för något. Det är därför viktigt att individen förstår det kommersiella sammanhanget i deras lärande samt bakgrunden till färdigheterna. När individen ser ett samband mellan Varför och Vad man tränar så ökar förståelsen och villigheten att tillämpa nya arbetssätt. 

Steg 3. Förstå Hur (Träna färdighet)

Det tredje steget i en förändringsresa handlar om att öva på de nyförvärvade färdigheterna så att det blir en del av det normala beteendet.

Övning går hand i hand med expert feedback från mycket kvalificerade tränare. Feedback är en viktig del i inlärningen då glidningar in i gamla vanor sker. Varje deltagare skapar också en personlig handlingsplan så att de kan känna ansvariga för sin egen utveckling

Steg 4. Tillämpa (Stärka lärandet)

I det här steget stärker deltagaren sitt lärande genom att tillämpa sin nya färdigheter – “learning in the flow”.

Det är nu det verkliga arbetet börjar. Detta sker oftast individuellt men också i grupp. Chefens aktiva deltagande och coachning är avgörande för att att beteendenförändring skall ske.

Det finns olika “best practice” metoder som Huthwaite har utvecklat under årens lopp för att stärka lärandet över tid.

Steg 5. Reflektera och Dela (utveckla och dela lärandet)

När nya färdigheter är inlärda och deltagaren har en större förståelse  i Varför, Vad och Hur nya beteenden används så kan de starta att hjälpa andra. Det här steget syftar till att dela berättelser, arbeta tillsammans, stödja & hjälpa varandra inom sin organisation.

Målet är att bygga momentum i förändringsresan och skapa ett gemensamt “språk” för hur man arbetar.